Politika EU při zdanění energie není v souladu s cíli v oblasti klimatu

Zdanění energie může podpořit úsilí EU v oblasti boje proti změně klimatu, ale současné úrovně daní neodrážejí míru znečišťování z jednotlivých zdrojů energie. Uvedl to Evropský účetní dvůr (EDA) ve zprávě, která zkoumala, do jaké míry daně z energie, stanovování cen uhlíku a energetické dotace přispívají k dosahování cílů EU v oblasti klimatu.

Ačkoli se dotace na energii z obnovitelných zdrojů v letech 2008–2019 téměř zčtyřnásobily, dotace na fosilní paliva se za poslední desetiletí příliš nezměnily. Auditoři upozornili na následující problémy – nejednotnost zdanění energie napříč odvětvími a energetickými nosiči, snížení dotací na fosilní paliva a sladění cílů v oblasti klimatu se sociálními potřebami.

„Hlavní výzvou je, jak posílíme propojení mezi regulačními a finančními opatřeními a najdeme správnou kombinaci mezi těmito dvěma opatřeními,“ popsal situaci Viorel Štefan, člen EÚD odpovědný za tento přezkum. Připomněl, že cílem přezkumu je přispět k diskusi o cenách energie a změně klimatu, a zejména k nadcházející diskusi o navrhované revizi směrnice o zdanění energie.

EU čelí několika výzvám při revizi právních předpisů v oblasti zdanění energie, což bude vyžadovat i jednomyslnou dohodu v Radě EU. Jednou z nich je zajistit konzistentnost v celé EU a v odvětvích a energetických nosičích. Podle současné směrnice o zdanění energie mohou mít zdroje energie, které více znečišťují životní prostředí, daňovou výhodu ve srovnání s uhlíkově efektivnějšími zdroji – uhlí se zdaňuje méně než zemní plyn a některá fosilní paliva se zdaňují podstatně méně než elektřina.

Zatímco většina členských států ukládá vysoké daně na paliva, několik zemí udržuje daně blízko minima stanoveného ve směrnici, což může narušit vnitřní trh. Nízké ceny uhlíku a daně z energie na fosilní paliva zvyšují relativní náklady na ekologičtější technologie a oddalují přechod na ekologickou energii.

Auditoři poznamenali, že zatímco některé energetické dotace lze využít k přechodu na hospodářství s nižší uhlíkovou náročností, dotace na fosilní paliva brání efektivní energetické transformaci.

Dotace členských států na fosilní paliva představují celkově více než 55 miliard eur ročně a 15 členských států vynakládá více na dotace na fosilní paliva než na dotace na energii z obnovitelných zdrojů.

Cíl postupného ukončení dotací na fosilní paliva do roku 2025, k němuž se zavázala EU a její členské státy, bude náročnou sociální a hospodářskou transformací. Konkrétní vnímání nespravedlivého zacházení s některými skupinami nebo odvětvími může vyvolat odpor vůči přechodu k ekologičtějšímu hospodářství. Vliv zdanění energie na domácnosti může také vést k odporu proti zdanění energie.

Částky, které domácnosti vynakládají na energii (včetně vytápění a dopravy), se značně liší, v nejchudších domácnostech v Česku a na Slovensku mohou představovat více než 20 % jejich příjmů.

S cílem zmírnit riziko odmítnutí daňových reforem auditoři upozornili na doporučení, která již vydala řada mezinárodních organizací – snížení jiných daní a uplatňování opatření při současném zajištění větší transparentnosti a komunikace o důvodech reforem.

market stock graph and information with glowing city light and electricity and energy facility industry and business background

V červenci 2021 eurokomise v rámci legislativního balíčku Fit for 55 zveřejnila také návrh na revizi směrnice o zdanění energie. Členským státům to stále umožňuje snížit sazby daně z energie v některých odvětvích z environmentálních důvodů, důvodů energetické účinnosti a energetické chudoby. Součástí balíčku je i návrh na rozšíření systému obchodování s emisemi na námořní dopravu a zavedení samostatného systému obchodování s emisemi pro dopravu a bydlení. Auditoři upozornili, že i při diskusi o těchto návrzích by tvůrci politiky museli zohlednit cíle v oblasti klimatu, jakož i sociální dopad.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram