Jak rychle založit s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným je podnikatelským subjektem, jehož forma je výhodná především pro menší podnikatele nebo začínající firmy.

Založení společnosti s ručením omezeným (zkráceně s.r.o.) představuje obvykle první krok v případě, že samostatný podnikatel (živnostník) plánuje rozšiřovat svou činnost, nebo se rozhodne podnikat se společníky, či plánuje zaměstnávat více zaměstnanců.

Pro samostatného živnostníka nebo menší společníky je založení s.r.o.klíčové zejména kvůli ručení – v rámci s.r.o. ručí společnost za škody nebo dluhy pouze do výše vkladů, živnostníci ručí vždy celým svým majetkem, čímž mohou při riskantních podnicích ohrozit nejen vlastní budoucnost, ale také celé své rodiny.

Proces založení s.r.o.

Rozhodnete-li se založit společnost s ručením omezeným, budete se muset připravit na relativně náročný byrokratický postup. Zakládání s.r.o. svépomocí (bez konzultanta) vyžaduje zpravidla v úvodní fázi sesbírat dostatek informací o procesu a následně postupovat krok po kroku.

Znalosti se ovšem nebudou omezovat pouze na samotný proces, ale v některých fázích budou vyžadovat také znalosti právní a legislativní. Jednotlivé kroky tohoto procesu zahrnují:

  • vytvoření zakládací listiny (jeden společník) nebo společenské smlouvy (více společníků)
  • založení speciálního bankovního účtu společnosti a složení základního kapitálu
  • podání žádosti o zápis do obchodního rejstříku
  • vyřízení živnostenského oprávnění
  • administrace přihlašování v jednotlivých institucích (finanční úřad, sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovna či povinné pojištění zaměstnanců v případě se společnost již nějaké má)

Celý postup zakládání společnosti může být pro začínajícího podnikatele bez potřebných znalostí poměrně náročný, proto je mnohem lepší (a výhodnější) využít služeb zkušených poradců, kteří buď poskytnou kýžené informace nebo zprostředkují založení s.r.o. na klíč.

Zřízení s.r.o. na klíč

Zjednodušená varianta zakládání společnosti s ručením omezeným počítá s pomocí externí firmy, která se zabývá vyřizováním veškerých administrativních a byrokratických aspektů pro své klienty.

Ty mohou zahrnovat buď vytvoření s.r.o. dle dohodnutých požadavků, nebo poskytnutí tzv. ready-made společnosti, což je ve své v podstatě předzaložená společnost, která splňuje všechny právní aspekty a je připravená k převzetí přepisem majitele a zahájení podnikatelské činnosti.

Ready-made společnost přináší jednoznačné výhody především v podobě časové úspory a eliminace nutnosti jednání s úřady či nadměrné administrativy. Poskytovatelé navíc zpravidla poskytují podporu během dalších úkonů po založení společnosti, které začínajícím podnikatelům výrazně odlehčí od další administrativní zátěže a vyvarují se tak chyb a rizik, která by mohla vzniknout z neznalosti.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram